Download Metal Brother mod apk vv1.50b for Android

Tên Metal Brother
Loại Hoạt động
KÍCH THƯỚC 83.9MB
thời gian tải xuống 4088
Nhà xuất bản Albert Zig
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 27/01/2023
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play Metal Brother Google Play

mod menu:

Metal Brother

Metal Brother Trình bày trò chơi :

Game features:

– modern shoot ‘em up platform action;
– 3D locations;
– difficulty increases with every completed mission;
– smooth performance even on older devices;
– free levels that can be played without internet access;
– Gamepad and Keyboard support;

Complete missions, earn coins, and get armor and HP upgrades.

Metal Brother Ảnh chụp trò chơi :

Metal Brother Ảnh chụp màn hình trò chơi

Metal Brother Ảnh chụp màn hình trò chơi

Metal Brother Ảnh chụp màn hình trò chơi

Metal Brother Ảnh chụp màn hình trò chơi

Metal Brother Ảnh chụp màn hình trò chơi

Metal Brother (83.9MB)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *